درباره ما

سرآغاز فعالیت ما دستیابی به یک عبارت کوتاه بود. عبارتی چند کلمه ای که اهدافمان را شکل می داد.

آفرینش و بهبود راندمان فضاهای داخلی و متفاوت زندگیمان.

نیکاس برای توسعه فرایند طراحی و اجرا و همچنین بهبود عملکرد محیط زندگیمان تشکیل شد، محیطی بدیع و نیکو تا بیشترین میزان اثر بخشی مثبت را بر روی کیفیت زیستمان بگذارد.

برای رسیدن به این هدف ابتدا مسیرمان را ترسیم کردیم و برای نیل به اهدافمان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

امیرحسین شهامتی فرد
محمد رضا خباز

تفکر نیکاس ارتقای و توسعه کارکرد همه وجوه از فضاهایی است که هر روز درونشان ساعت ها میگذرانیم و تنفس می کنیم. از محل کار تا منزل و ریز فضاهای هر کدام از آن ها، چراکه از نقش و کارایی آن ها بر کیفیت زندگیمان آگاهیم.

ما در این راه از طریق رصد و بررسی هدفمند و ارتباط با دنیای روز و نیز بازارهای جهانی و همچنین شناخت نیاز داخل و نیز آشنایی با طراحان و معماران و سازندگان برجسته و متفکرمان، سعی نمودیم با بهرمندی از تمام توان ، دانش و امکانات به روز، بهترین ها را برای شما فراهم آوریم و عالی ترین فضای زندگی را برای همه مشتریان و همراهانمان ایجاد نماییم.

آرزوی ما همراهی با شما و کوششمان پایبندی به قولمان است.

نیکاس برای همه