پروژه طاهری فرد - عکس 1
پروژه طاهری فرد - عکس 2
پروژه طاهری فرد - عکس 3
پروژه طاهری فرد - عکس 4
کارفرماآقای طاهری فرد
نوع پروژهآشپزخانه
کلاس پروژهمدرن