پروژه خسروی کرج - عکس 1
پروژه خسروی کرج - عکس 2
پروژه خسروی کرج - عکس 3
پروژه خسروی کرج - عکس 4
پروژه خسروی کرج - عکس 5
پروژه خسروی کرج - عکس 6
پروژه خسروی کرج - عکس 7
پروژه خسروی کرج - عکس 8
پروژه خسروی کرج - عکس 9
پروژه خسروی کرج - عکس 10
پروژه خسروی کرج - عکس 11
پروژه خسروی کرج - عکس 12
پروژه خسروی کرج - عکس 13
پروژه خسروی کرج - عکس 14
پروژه خسروی کرج - عکس 15
پروژه خسروی کرج - عکس 16
پروژه خسروی کرج - عکس 17
پروژه خسروی کرج - عکس 18
کارفرماآقای خسروی
نوع پروژهطراحی داخلی
کلاس پروژهمدرن